Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Registrar-se

Dades Personals
Adreça Postal
Per Defecte Adreça Codi Postal Província Municipi  
Preferències
Es recomana indicar una pregunta i una resposta de seguretat doncs mitjançant aquestes podria restablir la seva contrasenya si ho necessita. No estableixi preguntes de resposta trivial per a qualsevol, ni respostes massa difícils de recordar exactament per a vostè.Si no indica adreça de correu és obligatori indicar una pregunta de seguretat per poder recuperar posteriorment la seva clau d'accés en cas d'oblit
Condicions d'Accés

Aquest Portal té per objecte posar a la disposició dels usuaris tota classe de serveis i informacions relacionades amb les entitats associades de manera totalment gratuïta

L'usuari d'aquest Portal haurà d'acceptar les presents condicions i termes d'ús que tenen caràcter vinculant, entenent-se que el simple ús d'aquestes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Aquestes condicions i termes d'ús tindran una vigència indefinida, reservant-se les entitats participants el dret a modificar-les.

Avís Legal

L'usuari accedirà al Portal i farà ús del contingut del mateix conforme a la legalitat vigent a cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L'usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit per les presents condicions d'ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjudici de les entitats participants o de tercers.

Especialment l'usuari no podrà accedir al Portal de manera que danyi, deteriori,inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l'ús d'aquests serveis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l'accés ni accedir a llocs, serveis,sistemes informàtics del Portal o a xarxes connectades al Portal sense autorització quan la mateixa sigui preceptiva per a l'accés, ni mitjana davant actes d'intrusió (hacking) o per qualsevol un altre mitjà no autoritzat.

Les entitats participants; es reserven el dret a suspendre temporalment l'accés al portal, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.

Avís sobre la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Aquesta diputació compleix les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. El Portal de Tramitació que ofereix aquesta diputació requereix dels seus usuaris dades de caràcter personal, per poder realitzar les gestions (tramitacions) que el propi sol·licitant inicia. Vostè dóna el seu consentiment exprés per poder realitzar els mateixos per a aquestes finalitats, com també rebre e-mail i/o SMS al seu mòbil amb la informació relacionada amb els seus tràmits.

Per a l'exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició i que estan previstos a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els ciutadans poden dirigir-se a la diputació